Adresa školy:
     Spojená škola
     Lieskovská cesta 1
     960 01 Zvolen

     telefón: 045/532 08 20
     web: www.spoazv.edu.sk
     mail: sekretariat@spoazv.edu.sk
     úradné hodiny pre žiakov denne od 12.05 do 12.35 a po vyučovaní od 14.10

školská jedáleň - telefón 045/532 08 22
     číslo účtu pre platby za stravu: 9732286180/5600 variabilný symbol 630, uvádzajte meno žiaka

Ubytovanie - na školskom internáte, telefón 045/536 63 63
     adresa: Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
     viac informácií na www.skinternatzv.sk

Dopravné spojenie:
   Z autobusovej zastávky MHD pod Zvolenským zámkom:  linky MHD č.1,  4, 7, 8, 10, 12, 13, 21
   Z autobusovej zastávky MHD na autobusovej a železničnej stanici: linky č.4, 7, 8, 21 smer Zlatý potok
   cestovný poriadok nájdete na  http://web.sadzv.sk/pages/mhd_zv_now/index.htm