Predmety

 1. všeobecnovzdelávacie:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • dva cudzie jazyky (anglický, nemecký)
  • dejepis
  • matematika
  • informatika
 2. odborné
  • ekonomika
  • ekonomika podniku CER
  • geografia CER
  • technológia CER
  • dejiny kultúry
  • právna náuka
  • marketing
  • manažment
  • administratíva a korešpondencia
  • účtovníctvo (aj na PC)
  • podnikanie v agroturistike
  • podnikanie v CER (program Junior Achievement Slovensko - certifikát)
  • prax
 3. voliteľné
  • jazyková odborná príprava
  • cvičná firma (program Junior Achievement Slovensko - certitikát)
  • manažment osobných financií (program Nadácie pre deti Slovenska - certifikát)
  • podnikateľské vzdelávanie
  • úvod do sveta práce
  • právna náuka
  • animačné, sprievodcovské, kongresové služby

Späť