obrazok1

Predmety

 1. všeobecnovzdelávacie:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • jeden cudzí jazyky (anglický, nemecký)
  • občianska náuka
  • dejepis
  • etická/náboženská výchova
  • matematika
  • informatika
  • telesná výchova
 2. odborné (povinné)
  • produkcia potravín
  • laboratórna kontrola
  • hygiena a prevencia
  • chov malých zvierat
  • pestovanie rastlín
  • chov hospodárskych zvierat
  • ekonomika
  • podnikanie a služby
  • právna náuka
  • účtovníctvo (aj na PC)
  • spracovanie poľnohospodárskych produktov
  • prax
 3. voliteľné
  • ovocinárstvo a zeleninárstvo
  • chov koní
  • podnikanie v agroturistike
  • základy aranžovania
  • veterinárstvo

Späť