Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Obchodná akadémia vo Zvolene boli od 1. 9. 2004 spojené do jedného právneho subjektu. Pôvodný charakter škôl zostáva pre každú z nich v zmysle učebných plánov a osnov.
Poslanie našej školy je odovzdávať vedomosti, zároveň pripraviť žiaka pre samostatný život a pre zaradenie do pracovného procesu. Snažíme sa formovať u neho postoje, viesť ho k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Naša škola sa s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. stáva otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Ciele výchovy a vzdelávania sú zamerané na:

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: