Vedúca školskej jedálne Emília Michalská

telefón: 045/532 08 22

od 15.10.2010 – je potrebné zrušiť trvalý príkaz a zadať nový na č.ú.: 7000393395/8180 , variabilný symbol: 630, uvádzajte meno žiaka

Sumu 1,26€ krát počet dní (obedov) uhrádzajte vždy do 15. v mesiaci, 1 mesiac vopred

Aktuálny jedálny lístok Aktuálny jedálny lístok (.doc)