Organizácia šk. roku 2010/2011 (.pdf)

Obchodná akadémia - kritériá prijímacieho konania pre školský rok 20010/2011. (.pdf)

Stredná odborná škola - kritériá prijímacieho konania pre školský rok 20010/2011. (.pdf)

Výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť(.doc)

Záväzná ponuka na dodávku nápojových automatov (.doc)

Podmienky verejnej obchodnej súťaže na dodávku nápojových automatov (.doc)

Metodický pokyn č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl (.doc)

Zákon o odbornom vzdelávaní (.pdf)

Školský poriadok (.pdf)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2008/2009 (.doc)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008 (.doc)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007 (.doc)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2005/2006 (.doc)