Ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných a základných škôl v predmete informatika

Štátny pedagogický ústav je od 1. 10. 2008 riešiteľom projektu „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“ v rámci priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2, ktoré bolo vyhlásené Ministerstvom školstva SR ako riadiacim orgánom pre OP Vzdelávanie. Projekt budeme riešiť v období 36 mesiacov. Projekt a jeho aktivity sú zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika, ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika na základných a stredných školách.

Odborné aktivity projektu zabezpečujú vysoké školy – dodávateľ logistiky a obsahu vzdelávania na základe verejného obstarávania. Zabezpečujú vývoj obsahu v štyroch líniách, vývoj štruktúry, foriem a logistiky vzdelávania, vývoj modulov a tvorbu študijných materiálov pre jednotlivé línie a moduly, prípravu lektorov vzdelávania a realizáciu vzdelávania.

Vysoké školy participujúce na projekte:

Strategický cieľ projektu Navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami.

Špecifické ciele projektu 1. Vytvoriť a realizovať akreditované vzdelávacie moduly pre tri cieľové skupiny učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ. 2. Vybaviť účastníkov vzdelávania digitálnymi technológiami potrebnými k ich efektívnemu vzdelávaniu, ktoré následne využijú vo vyučovacom procese.

V šk. roku 2010/2011 vzdelávanie navštevuje Mgr. Andrea Poliaková.

V šk. roku 2009/2010 vzdelávanie absolvovala Ing. Marcela Peničková.

Ukážky výstupných prác:

Záverečná práca (.pdf)

Využitie IKT pri príprave medzipredmetového projektu - Peniaze v behu storočí (prezentácia)

WWW a publikovanie na WEBE - osobná stránka

Programovanie v detskom programovacom prostredí Imagine - pohyblivé obrázky (potrebné nainštalovať http://imagine.input.sk/plugin.html)

Programovanie v jazyku Pascal - načítanie parametra, kreslenie - stromy v lese (.exe)

Programovanie v jazyku Pascal - objektové programovanie - semafor (.exe)