Učia sa rozumieť svojim peniazom

Máte prehľad o svojich peniazoch? Viete aké máte príjmy a výdavky za mesiac? Dokážete si reálne zostaviť osobný alebo rodinný rozpočet? Viete si vybrať vhodné finančné produkty?

Už štvrtý školský rok aj naša škola - Spojená škola vo Zvolene úspešne zvyšuje finančnú gramot-nosť našich žiakov v rámci projektu Poznaj svoje peniaze. Na základe získaných skúseností z tohto projektu sme sa rozhodli ponúknuť podobnú možnosť aj dospelej verejnosti. V roku 2009 sme sa zapojili do prvého a v roku 2010 do druhého ročníka Školy rodinných financií. ŠRF je prvý vzde-lávací komunitný program zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou spoločnosti Provident Financial, s. r. o. Jej cie-ľom je priniesť dôchodcom, nezamestnaným, slobodným matkám, mamičkám na materskej dovo-lenke, čerstvým absolventom škôl či chovancom opúšťajúcim detské domovy a širokej verejnosti informácie o finančnom trhu a jeho produktoch, aby sa sami neohrozovali zlými finančnými roz-hodnutiami.

2. ročník prebieha v mesiacoch apríl - november 2010. Na škole pracovali pod vedením lektorky Ing. Beáty Bartošovej 2 skupiny ŠRF. V termíne od 31. mája do 24. júna 2010 v cyklickom 17-hodinovom vzdelávaní si svoju finančnú gramotnosť budovali žiaci súkromného gymnázia PINK-HARMONY Zvolen. V termíne od 2. júna do 1. júla 2010 v cyklickom 25-hodinovom vzdelávaní sa úspešne s problematikou popasovala skupina tvorená pedagógmi základnej školy a stredoškol-ského študentského domova vo Zvolene, SPP Zvolen a verejnosťou mesta. Svoju spokojnosť vy-jadrili ďakovným listom, ktorý zaslali Nadácii pre deti Slovenska, lektorke a riaditeľke našej školy. Projekt sa nám podarilo spropagovať aj v Slovenskej televízii v Regionálnom denníku zo Stredného Slovenska a na internetovej stránke VUC BB. Jednorazové vzdelávanie na tému „Bankové produk-ty pre mladých, elektronické bankovníctvo a platobné karty“ absolvovali žiaci 3. ročníka našej Ob-chodnej akadémie na jeseň. Pod vedením lektora Ing. Dušana Krseka sa v cyklickom vzdelávaní budú svojej finančnej gramotnosti venovať mladí muži z Resocializačného strediska Návrat Zvolen - Kráľová a jednorazové vzdelávanie absolvujú žiaci našej školy.

Program organizujeme zadarmo, absolventi dostanú základnú literatúru, mnoho cenných rád a od-porúčaných vhodných internetových stránok a po ukončení programu certifikát.

„Za svoje financie musíme prevziať zodpovednosť my, a nie ju preniesť na finančných poradcov a štátne inštitúcie.“

Ing. Beáta Bartošová, lektorka programu

Správa z prvého ročníka

Ohlasy (.jpg)