Rodičovské združenie je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú tunajšiu školu. Rieši najmä výchovné problémy školy a zabezpečuje tesný kontakt škola – rodič. Je právnickou osobou, má právnu subjektivitu a koná vo vlastnom mene. Zvoláva ju predseda RZ spravidla 3x za školský rok.

Rada rodičovských združení pri SŠ

Predsedníčka:     Erika Žigová

Hospodár:    Erika Píšová

Zástupcovia tried:

Číslo účtu:    2513408959/0200