Priestorové a materiálno – technické vybavenie školy

Škola má:

7 klasických učební

1 učebňu informatiky – 17 PC s pripojením na internet, skener, tlačiareň, prenosný dataprojektor

1 multimediálnu učebňu – na výuku ekonomických predmetov – 10 PC, 11 notebookov s pripojením na internet, dataprojektor, ekonomické hry Business Master, elektronická učebnica ekonómie a iné ekonomické pomôcky

2 učebne ADK – na výučbu administratívy a korešpondencie - 37 PC, dataprojektor

1 jazykové laboratórium – 16 notebookov s výukovým softvérom, dataprojektorom, slovníkami a cudzojazyčnou literatúrou a časopismi

1 učebňu na výučbu cudzích jazykov s dataprojektorom, slovníkmi a cudzojazyčnou literatúrou a časopismi

1 chemické laboratórium

2 učebne na výučbu odborných poľnohospodárskych predmetov – atlasy, biologické modely, mikroskopy, anatomické modely a pod.

1 učebňu na výučbu slovenského jazyka s dataprojektorom, videoprehrávačom

1 učebňu na výučbu hospodárskej geografie, dejepisu a tovaroznalectva s dataprojektorom

telocvičňu

posilňovňu

knižnicu – povinná literatúra, časopisy, PC pripojený na internet, tlačiareň

Učitelia pracujú v 11 kabinetoch vybavených PC pripojených na internet , k dispozícii je zborovňa.